ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการให้บริการแผนที่กลาง

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

DWR GIS SYSTEM

กรมทรัพยากรน้ำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบ และบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั่วประเทศ ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้บริการสืบค้นชั้นแผนที่ ข้อมูล ภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภายในภาครัฐอื่น และหน่วยงานภายนอกที่เผยแพร่ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการใช้งานการแลกเปลี่ยน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

โครงการ

3

ชั้นข้อมูล

140

วิเคราะห์

0
MoreMore

บริการชั้นข้อมูล

Download 13

โครงการข้อมูลภูมิสารสนเทศ

Map Project 3

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

ฝึกการทำแผนที่บน website

ID:MP000009
0
22ลุ่มน้ำ

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

22ลุ่มน้ำ

ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564

ID:MP000008
0
ประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ประเมินประสิทธิภาพรายลุ่มหลัก ระบายน้ำต่ำ ปานกลาง และดี มีสีสัญลักษณ์ แดง เหลือง และเขียว ตามลำดับ

ID:MP000007
0

ข่าวสารภูมิสารสนเทศ

News 100

การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับหลักการระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การสร้างและจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดทางภูมิศาสตร์

More More

วีดีทัศน์สอนการใช้งาน

Tutorial 50

What is ArcGIS?
What is ArcGIS?

What is ArcGIS?", "How to make shapefile in arcgis, creating a shapefile in arcmap, arcgis tutorial for beginners

เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับหลักการระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การสร้างและจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดทางภูมิศาสตร์ เพื่อจัดทำ และนำเสนอข้อมูลทั้งในรูปฐานข้อมูล แผนภูมิ และแผนที่

More More