ระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการให้บริการแผนที่กลาง

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

DWR GIS SYSTEM

กรมทรัพยากรน้ำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบ และบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั่วประเทศ ได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้บริการสืบค้นชั้นแผนที่ ข้อมูล ภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภายในภาครัฐอื่น และหน่วยงานภายนอกที่เผยแพร่ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการใช้งานการแลกเปลี่ยน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

โครงการ

4

ชั้นข้อมูล

142

วิเคราะห์

0
MoreMore

บริการชั้นข้อมูล

Download 13

โครงการข้อมูลภูมิสารสนเทศ

Map Project 4

ข้อมูลที่สนับสนุนโครงการจ้างที่ปรึกษาของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ข้อมูลที่สนับสนุนโครงการจ้างที่ปรึกษาของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข้อมูลที่สนับสนุน (เฉพาะข้อมูลที่สามารเข้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้)

ID:MP000011
0
ข้อมูลแหล่งน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

ข้อมูลแหล่งน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

ข้อมูลแหล่งน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำที่เข้าสู่ทะเบียนแหล่งน้ำ

ID:MP000010
0
22ลุ่มน้ำ

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

22ลุ่มน้ำ

ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564

ID:MP000008
0
ประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ

ประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ประเมินประสิทธิภาพรายลุ่มหลัก ระบายน้ำต่ำ ปานกลาง และดี มีสีสัญลักษณ์ แดง เหลือง และเขียว ตามลำดับ

ID:MP000007
0

ข่าวสารภูมิสารสนเทศ

News 100

การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับหลักการระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การสร้างและจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดทางภูมิศาสตร์

More More

วีดีทัศน์สอนการใช้งาน

Tutorial 50

What is ArcGIS?
What is ArcGIS?

What is ArcGIS?", "How to make shapefile in arcgis, creating a shapefile in arcmap, arcgis tutorial for beginners

เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับหลักการระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การสร้างและจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดทางภูมิศาสตร์ เพื่อจัดทำ และนำเสนอข้อมูลทั้งในรูปฐานข้อมูล แผนภูมิ และแผนที่

More More